Agenda algemene ledenvergadering maandag 27 mei 2019 13.00 uur.
Sacristie Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86, 2712 HK Zoetermeer.
Hoek Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan.
Ingang is in de Frans Halstraat hoek Karel Doormanlaan.

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Notulen ALV 2018 ter goedkeuring.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Pauze

De foto's van de reunie 2018 gemaakt door Arthur Gerstel

klik hier

UITNODIGING logointactkl REÜNIE

Voor (ex-) PTIS- /DEE- /Digital -/Compaq- /HP- medewerkers.

op zaterdag  9 november 2019 van 14.00-17.00 uur in

dorpshuis         

    Kemperbergerweg 802
    6816 RX Arnhem
    Tel.026-4422860

 

 Het bestuur van Int-Act nodigt u uit voor de jaarlijkse reünie..
Deze keer weer in het Oosten des lands en wel op ons bekende adres.
In 2017 waren we hier ook. Zoals u weet wisselen we ieder jaar van locatie (Wassenaar/ Schaarsbergen) en proberen daardoor zoveel mogelijk ex-collega’s te bereiken.

Wat gaan we doen:

Zoals al jaren gebruikelijk in een ongedwongen sfeer weer eens lekker bijpraten met al die leuke (oud-) collega's. Dit onder het genot van een hapje, drankjes en eventueel een zacht achtergrond muziekje.

Wat mag u verwachten:

Ontvangst tussen 14.00-14.30 uur met aangeklede koffie/ thee.
Van 14.30-17.00 uur kunt u onder het genot van drankjes, de eerste 2 consumpties (inclusief)
en tussendoor hapjes (inclusief), collega’s ontmoeten die u al lang  niet meer heeft gezien en weer lekker bijpraten.
Omstreeks 16.45 worden er broodjes + soep en koffie geserveerd (inclusief).

 

Attentie: Zoals elk jaar gebruikelijk worden er op de reünie foto’s gemaakt die u later op de website kunt downloaden. Met het oog op de AVG vragen wij u, indien u dit niet wenst, daarvan het bestuur op de hoogte te stellen. Doet u dit niet, dan gaan we ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar hebt.

 

Aanmelden voor deze reünie en neem gerust uw partner mee!!!

Uiterlijk 15 oktober moeten wij weten wie er komen, vandaar het verzoek om u zo spoedig mogelijk aan te melden, maar zeker voor deze datum.

Kosten:

Natuurlijk zijn aan dit samenzijn kosten verbonden:

Leden:                          € 12,50 p/p.
Partners van leden:     € 12,50 p/p.
Niet-
leden:                   € 21,00 p/p (kostprijs). 

 

Op onze ALV van maandag 27 mei 2019 hebben we besloten de contributie ongewijzigd te laten: 
€ 7,50 per lid per jaar.

Aanmelden:
U kunt zich nu al  aanmelden, door het verschuldigde bedrag over te schrijven op onze rekening:
t.n.v. IntAct -Ruurlo IBAN NL79 INGB 0006 9907 46 
met omschrijving “Reünie plus voor wie de betaling wordt gedaan”.
Uw aanmelding wordt echter pas geëffectueerd als uw betaling binnen is.

Let op!!! Contante betaling bij binnenkomst is niet mogelijk!!

Vanaf  begin oktober vermelden wij op de website http://www.intact-reunies.nl wie er komen, zodat u vervoer eventueel kunt combineren. Graag tot ziens op 9 november 2019 in het Dorpshuis Schaarsbergen.

Namens het bestuur van IntAct,
Jan Pottjewijd (secretaris)   

Jaarverslag vereniging Int-Act 2018-2019

Aanwezig van het  bestuur bestaande uit Gerard Wennen (VZ) , Daan van Teeseling (penningmeester) en Hans Klaver (Secr.)  Aanwezig de   Kascontrole commissie bestaande uit Jan de Zwijger en Hennie van Zanten aanwezige leden  Wim Roelofsen, Jan Damen en Jan Pottjewijd. Wim van de Groen is wegens ziekte afwezig.

De voorzitter Gerard Wennen  opende de vergadering op 8 juni 2018 om ca.19.30 te Zoetermeer.

Op dit moment is het leden aantal 120 en loopt langzaam terug.

Tijdens deze  vergadering worden de voorzitter Wim van de Groen en  de secretaris Hans Klaver, nadat zij eerder al te kennen hadden gegeven dat zij na ruim 15 jaar hun functie ter beschikking wilden stellen, opgevolgd door Gerard Wennen als VZ en Jan Pottjewijd als Secr. Jan Damen gaat zich als bestuurslid bezig houden met ICT/websitebeheer. De vertrekkende bestuursleden worden bedankt door Gerard.

Opzegging heeft plaatsgevonden  door de leden:
Frank van Netten, Cees Breur, Jan Uytdewillegen, Tineke van Lieshout Schippers en Tian Ang, De laatste is op de verkeerde datum maar Wassenaar gereden. Wij hebben uit coulance de benzinekosten betaald en zijn bijdrage aan de reünie terug gestort.

Verhuisd zijn de leden: Ruud Martens van Moordrecht naar Hilversum en Leo de Vries van Waddinxveen naar Heerenveen.

Overleden zijn Paul Burgers 14 augustus 2018, Frans Brabander 19 november 2018, Dick van Lieshout 2 januari 2019,

De reünie 2018 werd weer in het westen des lands en wel in Wassenaar gehouden. De opkomst was goed n.l.  40 deelnemers. Dit bevestigd nog steeds het bestaansrecht en de doelstelling van onze vereniging n.l.   het uitsluitend organiseren van de jaarlijkse reünie, van onze vereniging Int-Act.

Ook hadden we een voordracht van Hans Suys die herinneringen ophaalde aan de eerste elektronische verwerking door Philips in Mariahoeve van schaatswedstrijduitslagen inclusief rondetijden en windsnelheden in de winter van 1970/71 in Thialf Heerenveen. 

Het was een boeiend betoog vol met anekdotes.

We hebben de toehoorders gevraagd of men dit op prijs stelt opdat we hier mogelijk een traditie van maken. Ook hebben we om suggesties gevraagd.

Tot slot hebben we voor de ALV van 27 mei 2019 afmeldingen ontvangen van Jan van Heck, Leo de Vries, Karel Nederhof en Janco Visser.