Agenda algemene ledenvergadering maandag 27 mei 2019 13.00 uur.
Sacristie Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86, 2712 HK Zoetermeer.
Hoek Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan.
Ingang is in de Frans Halstraat hoek Karel Doormanlaan.

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Notulen ALV 2018 ter goedkeuring.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Pauze