Deelnemers Reünie 2018 “Camping Maaldrift” Maaldrift 9, 2241 BN Wassenaar

Zaterdag 17 november 2018 van 14.00-17.00 uur

Stand per 11-11-2018

Harry

v.

Abkoude

Thian

Ang

S.G.M.

Bendermacher

Eelke

de

Boer - Delft

Ron

Brand

Ton

Claassen

Mw.

Claassen

Jan

Damen

Joop

Dekkers

Lex

Diepenbroek

Jan

Drent

Charles

le

Febre

Arthur

Gerstel

Henk

Göbel

Wim

v.d.

Groen

Wim

de

Haan

Hans

v.

Hal

Jan

v.

Heck

L.T.

v.d.

Heijden L.T.  Apeld.

Henk

Hilberink

Cor

Hopman

Kees

Hubert

Rik

Karman

Hans

Klaver

Dirk

v.

Lieshout

Tineke

v.

Lieshout

Bert

Loef

Karel

Nederhof

Gerard

v.

Otterdijk

Jan

Pottjewijd

Geert

Sanders

Wim

Steenks

Hans

Suijs

Daan

v.

Teeseling

Hans

 

Timmermans

Partner

Timmermans

Joop

Tuk

Jan

Vastbinder

Jan

de

Weijer

Gerard

Wennen

Rob

de

Wit -  Voorhout

Jan

Wortel

Hennie

v.

Zanten     

Jan

de

Zwijger

Leiderdorp 07-11-2017-

Toespraak reünie 11-11-2017

Beste vrienden / collega’s

Leiderdorp 07-11-2017-11-07

Beste vrienden / collega’s

De vereniging IntAct bestaat formeel sinds 9 november 1994. Op die datum is de vereniging bij de notaris vastgelegd. De vereniging bestond al een jaar eerder en had tot doelstelling ontslagen medewerkers bij te staan na hun ontslag.

Immers eind 1991 vielen er bij Philips en dus ook bij Philips Electrologica vele ontslagen.

Alle medewerkers boven de 55jaar mochten de zaak verlaten. Dat was het gevolg van afspraken die Jan Timmer met de vakbonden waren overeen gekomen. Deze actie kende de naam Operatie Centurion.

Praktisch gelijktijdig werd Philips Electrologica overgenomen door Digital Equipment., Gevolg was uiteraard weer een reorganisatie met als gevolg dat medewerkers overbodig werden.

Dus het behartigen van collectieve en individuele belangen van ontslagen medewerkers was geen luxe, het bestuur van weleer heeft zich daarvoor behoorlijk ingespannen. Genoemd mogen dan ook worden de

IntAct oprichters:

Robert Meulenbelt, Ben Otte, Rob Mol en Gerard Wennen.

Wim Meijer kwam er gauw bij en Henk Peeters heeft ook nog een korte tijd "meegedacht".
Lidy Oosterom heeft al heel snel de plaats van Wim Meijer overgenomen.
Dank aan deze pioniers is nog steeds op zijn plaats

Echter na 10 jaren waren deze activiteiten niet meer nodig. Een deel van het bestuur wilde de vereniging toen opheffen.

Gerard Wennen en Lidy Oostrom wilden wel met de vereniging doorgaan en hebben Hans Klaver benaderd. Hans heeft toen de secretariaatswerkzaamheden van Lidy overgenomen.

Hans op zijn beurt heeft mij benaderd om de voorzittersfunctie van Rob Meulenbeld over te nemen.+

De doelstelling van de vereniging werd toen een platform om aan oud collega’s de mogelijkheid te bieden om met elkaar in contact te blijven. Het werd dus een reunie-vereniging die in 2001 van start ging.

De kas was toen nog aardig gevuld, zodat over 2001 geen contributie hoefde te worden betaald.

Met ingang van 2002 betaalt u tot vandaag 5 euro per jaar.

Hans Klaver heeft toen ook de website opgezet die in 2003 van start is gegaan. Tot nu toe heeft hij deze website in de lucht weten te houden, maar in 2016 was het heel moeilijk toen de zaak gecrasht was. Hans daarvoor onze dank.

In 2003 heeft Lidy Oostrom zich terug getrokken en is als penningmeester Daan Teeseling ons 4 tal weer compleet gemaakt.

Ons beleid is om ons vermogen geleidelijk op te maken aan voornamelijk reünies die we elk jaar organiseren. En al zeg ik het zelf, tot nu toe is dat een groot succes gebleken. Ook nu weer zijn we met ongeveer 60 vrienden bij elkaar.

Maar ook wij worden oud en krijgen gebreken. Zodoende komt bij een aantal bestuurders de gedachte om er na 16 jaar mee te stoppen. Gelet op de kaspositie kunnen we op de huidige werkwijze nog 1 á 2 jaar volhouden. Stoppen we ermee dan wordt de reünie 2018 in Maaldrift bij Wassenaar de laatste.

Hans klaver en ik stappen in 2018 uit het bestuur, wij vinden het zo mooi geweest. Van mijn generatie zijn de leden dood of krikkemikkig met bijna 83 jaar mag dat ook.

Zijn er onder jullie die onze plaats willen innemen dan ben je van harte welkom en zullen jullie met plezier inwerken.

Mij als voorzitter vervangen is een fluitje van een cent, maar Hans die de website verzorgd wordt moeilijker, dus daarom een kandidaat die dat kan. Je kunt je nu of later bij een van ons (het bestuur) melden.

Bij de volgende algemene ledenvergadering (volgend jaar) zullen we besluiten hoe we verder gaan.

Maar het leek ons goed om jullie onze overwegingen op deze manier te presenteren.

Gegroet Wim van der Groen

 

Zoetermeer, 11 juni 2018


Aan de leden van IntAct.

Graag uw aandacht voor het volgende:

Bestuursmutaties.
Op de laatste reünie kondigden voorzitter Wim van de Groen en de secretaris Hans Klaver, na jarenlang belangeloos hun vrije tijd beschikbaar te hebben gesteld aan IntAct, hun aftreden aan.

Na intensief overleg gedurende de periode voor de ALV, waren we zeer content dat we de ALV het volgende lijstje konden voorleggen.

 

Agenda algemene ledenvergadering op woensdag 6 juni 2018 om 19.30 uur;

Locatie: Sacristie van de Pelgrimskerk, 
             Hoek Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan, Zoetermeer.
             Ingang is in de Frans Halstraat hoek Karel Doormanlaan.

 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.

2. Notulen ALV 2017 ter goedkeuring.

3. Jaarverslag secretaris.*

4. Verslag penningmeester.*

5. Verslag kascommissie en aansluitend verkiezing nieuwe kascommissie.
Huidige kascommissie: Jan de Zwijger (Vrz.), Hennie van Zanten.

6. Pauze.

7. Mutatie bestuur/bestuursverkiezing:
Aftredend de voorzitter Wim van de Groen en de secretaris Hans Klaver.

huidig  kandidaat 
Voorzitter  Wim van de Groen Gerard Wennen
Secretariaat Hans Klaver Jan Pottjewijd
Websitebeheer Hans Klaver Jan Damen (wordt al door Jan ingevuld)
Penningmeester Daan van Teeseling Daan van Teeseling
Bestuurslid/vicevoorzitter Gerard Wennen


Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de secretaris.

Tijdens de vergadering zullen de diverse functies toegekend worden.

8. Begroting en contributie 2018.*
- Eventuele verhoging contributie

9. Reünie 2018 te Wassenaar
- Datum vaststellen.
- Hoogte financiële bijdrage leden en niet leden aan de reünie.

10. Rondvraag

11. Sluiting en nog even napraten

* Financieel overzicht/ agenda/ begroting/ jaarverslag secretaris
worden tijdens vergadering uitgereikt en later op website gezet.