Agenda algemene ledenvergadering maandag 27 mei 2019 13.00 uur.
Sacristie Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86, 2712 HK Zoetermeer.
Hoek Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan.
Ingang is in de Frans Halstraat hoek Karel Doormanlaan.

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Notulen ALV 2018 ter goedkeuring.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Pauze

Jaarverslag vereniging Int-Act 2018-2019

Aanwezig van het  bestuur bestaande uit Gerard Wennen (VZ) , Daan van Teeseling (penningmeester) en Hans Klaver (Secr.)  Aanwezig de   Kascontrole commissie bestaande uit Jan de Zwijger en Hennie van Zanten aanwezige leden  Wim Roelofsen, Jan Damen en Jan Pottjewijd. Wim van de Groen is wegens ziekte afwezig.

De voorzitter Gerard Wennen  opende de vergadering op 8 juni 2018 om ca.19.30 te Zoetermeer.

Op dit moment is het leden aantal 120 en loopt langzaam terug.

Tijdens deze  vergadering worden de voorzitter Wim van de Groen en  de secretaris Hans Klaver, nadat zij eerder al te kennen hadden gegeven dat zij na ruim 15 jaar hun functie ter beschikking wilden stellen, opgevolgd door Gerard Wennen als VZ en Jan Pottjewijd als Secr. Jan Damen gaat zich als bestuurslid bezig houden met ICT/websitebeheer. De vertrekkende bestuursleden worden bedankt door Gerard.

Opzegging heeft plaatsgevonden  door de leden:
Frank van Netten, Cees Breur, Jan Uytdewillegen, Tineke van Lieshout Schippers en Tian Ang, De laatste is op de verkeerde datum maar Wassenaar gereden. Wij hebben uit coulance de benzinekosten betaald en zijn bijdrage aan de reünie terug gestort.

Verhuisd zijn de leden: Ruud Martens van Moordrecht naar Hilversum en Leo de Vries van Waddinxveen naar Heerenveen.

Overleden zijn Paul Burgers 14 augustus 2018, Frans Brabander 19 november 2018, Dick van Lieshout 2 januari 2019,

De reünie 2018 werd weer in het westen des lands en wel in Wassenaar gehouden. De opkomst was goed n.l.  40 deelnemers. Dit bevestigd nog steeds het bestaansrecht en de doelstelling van onze vereniging n.l.   het uitsluitend organiseren van de jaarlijkse reünie, van onze vereniging Int-Act.

Ook hadden we een voordracht van Hans Suys die herinneringen ophaalde aan de eerste elektronische verwerking door Philips in Mariahoeve van schaatswedstrijduitslagen inclusief rondetijden en windsnelheden in de winter van 1970/71 in Thialf Heerenveen. 

Het was een boeiend betoog vol met anekdotes.

We hebben de toehoorders gevraagd of men dit op prijs stelt opdat we hier mogelijk een traditie van maken. Ook hebben we om suggesties gevraagd.

Tot slot hebben we voor de ALV van 27 mei 2019 afmeldingen ontvangen van Jan van Heck, Leo de Vries, Karel Nederhof en Janco Visser.

Beste leden van IntAct,


Hopelijk verkeerd u in goede gezondheid en heeft corona u niet geraakt.

Door deze corona perikelen heeft het bestuur lange tijd in dubio gezeten met de volgende vraag:
“Hoe organiseren we dit jaar de ALV en de reünie?

Wat is wijs en wat is verstandig?
Gegeven het feit dat vrijwel ons gehele ledenbestand zich in de kwetsbare groep bevindt voor wat betreft het corona virus.
We hebben gemeend geen enkel risico te willen lopen en daarom besloten om de ALV schriftelijk af te handelen.

Wij zullen dan ook binnenkort de jaarverslagen produceren en verspreiden.
Daarnaast hebben we besloten de reünie dit jaar over te slaan”, te meer daar de vooruitzichten niet positief zijn voor wat betreft het indammen van het virus.

Mogelijk, mits de bestrijding van het virus het toelaat, dat we de reünie alsnog in het voorjaar plannen.
U zult hiervan tijdig per email bericht krijgen.

We vinden het daarom ook redelijk om u niet op kosten te jagen
en zullen voor het jaar 2021 geen contributie heffen.

Mocht u onverhoopt suggesties c.q. aanmerkingen hebben, dan zien we die graag tegemoet.

We vertrouwen erop dat u allen zich hierin kunt vinden en hopen u in goede gezondheid op de eerstvolgende reünie te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur va IntAct,

Jan Damen, Jan Pottjewijd, Daan van Teeseling en Gerard C. Wennen