dorpshuis

 

Agenda algemene ledenvergadering op woensdag 6 juni 2018 om 19.30 uur;

Locatie: Sacristie van de Pelgrimskerk, 
             Hoek Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan, Zoetermeer.
             Ingang is in de Frans Halstraat hoek Karel Doormanlaan.

 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.

2. Notulen ALV 2017 ter goedkeuring.

3. Jaarverslag secretaris.*

4. Verslag penningmeester.*

5. Verslag kascommissie en aansluitend verkiezing nieuwe kascommissie.
Huidige kascommissie: Jan de Zwijger (Vrz.), Hennie van Zanten.

6. Pauze.

7. Mutatie bestuur/bestuursverkiezing:
Aftredend de voorzitter Wim van de Groen en de secretaris Hans Klaver.

huidig  kandidaat 
Voorzitter  Wim van de Groen Gerard Wennen
Secretariaat Hans Klaver Jan Pottjewijd
Websitebeheer Hans Klaver Jan Damen (wordt al door Jan ingevuld)
Penningmeester Daan van Teeseling Daan van Teeseling
Bestuurslid/vicevoorzitter Gerard Wennen


Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de secretaris.

Tijdens de vergadering zullen de diverse functies toegekend worden.

8. Begroting en contributie 2018.*
- Eventuele verhoging contributie

9. Reünie 2018 te Wassenaar
- Datum vaststellen.
- Hoogte financiële bijdrage leden en niet leden aan de reünie.

10. Rondvraag

11. Sluiting en nog even napraten

* Financieel overzicht/ agenda/ begroting/ jaarverslag secretaris
worden tijdens vergadering uitgereikt en later op website gezet.