Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbulletin december 2023

Hallo

De laatste maand van 2023 is aangebroken.
Tijd voor bezinning en plannen maken voor de toekomst en elkaar in deze sombere tijden het beste toe te wensen.
Het bestuur wil iedereen derhalve fijne feestdagen en een fantastisch, vredig en bovenal gezond 2024 toewensen!

Onderstaand zult u ook een verslag met conclusies aantreffen van onze bestuursvergadering op 12 december in Maarsbergen.
Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben dan willen we die graag ontvangen opdat we u op gepaste wijze van een antwoord kunnen voorzien.

 

Verslag Bestuursoverleg 12 december in Maarsbergen.
Agenda:

·         Financiën

·         Reünie 2024

·         Stoppen of doorgaan?

·         Contributie 2024

·         Goede doel

·         Website

·         Consequenties afbouw
 

De financiën, wat zit er in kas.
Per  1-11-2023 spaarrekening:    € 1.001,58 en bankrekening:       € 179,01
Aantal leden per 1-11-2023          65 betalende leden. (Leden die niet betaald hebben zijn niet meegeteld ; 35.)
De penningmeester geeft begin januari 2024 de meest actuele stand van zaken door aan de leden. Heeft u de contributie van 2023 al betaald of uw lidmaatschap opgezegd?

Datum en locatie voor de reünie in het voorjaar 2024.
Voorstel: 11 mei 2024 te Den Haag.
Van de leden is er alleen een suggestie binnengekomen voor vliegveld Terlet in Arnhem.
Daar zijn we de vorige eeuw een keer geweest en dat werd als een minder leuke plek ervaren; te weinig privacy. Zoals op de laatste reünie al werd aangekondigd: als er vanuit de leden geen suggesties voor een goede locatie in het Oosten van het land zouden komen, dan zal de reünie in 2024 wederom in Den Haag plaatsvinden.
De definitieve gegevens zullen in de loop van februari gecommuniceerd worden.

Stoppen we ermee in 2024?
Gezien het aantal leden zouden we dat serieus moeten overwegen.
Mede gezien de hoge kosten voor het in stand houden van een website en een bankrekening, terwijl onze enige activiteit is; het jaarlijks organiseren van een reünie.
Op de laatste reünie was de opkomst slechts 30 leden. Om daarvoor een vereniging in stand te houden tegen eerder genoemde kosten is onzes inziens niet verantwoord meer.
We willen dit dan ook aan de leden voorleggen, voorafgaand aan de komende reünie door middel van een korte ALV.
Als we stoppen zal 2024 onze laatste reünie zijn en opheffing per 1 juli 2024.

We geven de leden dan ook in overweging om zich aan te sluiten bij een tweetal bestaande verenigingen; deze zijn meer Digital, Compaq en HP georiënteerd.

Het bestuur vind het wel vreemd dat er geen overleg is met deze vereniging en dat er zonder meer van uit gegaan wordt dat foto’s van hun bijeenkomst op onze website gepubliceerd kunnen worden.
Verder is het wel slordig dat wij geen uitnodiging voor hun reünie hebben gekregen.
Jan Damen heeft ze ook informatie over onze website gegeven.

Wat wordt de contributie voor 2024 en de toegang voor de reünie?
Een en ander is afhankelijk van het opheffen of doorgaan.
Indien we doorgaan is het voorstel: ongewijzigd laten en dat houdt in;
De contributie met ingang van 1 januari 2024 is       € 5.00. (te betalen na de ALV in mei 2024)
De bijdrage voor de jaarlijkse reünie:     
                                               voor leden                € 6,00 p/p
                                               voor niet leden         €14.00 p/p (kostprijs).
Indien we stoppen is het voorstel:
Contributie en bijdrage reünie:                           
€ 0,00.
Bijdrage reünie voor niet leden:                          €14.00 p/p (kostprijs).

Indien we stoppen: aan welk goed doel schenken we het restant aan gelden?
Suggestie van het bestuur: ALS (via Saskia Zandvliet)

Wat doen we dan met de website?

Als de vereniging ophoudt te bestaan en dus ook de website niet langer
operationeel kan blijven. Jan Damen heeft aangeboden de website op te nemen in een subdomein van zijn persoonlijke website. De website blijft dan bestaan onder de url:
https://intact.jandamen-online.nl/ 
Dit is reeds getest.
Het betekent voor de vereniging geen extra kosten en de gegevens van de website blijven bewaard tot Jan het niet meer kan. Ook het verzenden van berichten naar de leden blijft mogelijk.

 

Consequenties/ checklist beëindiging IntAct
- Overhevelen website, deze wordt slapend. Jan D. zou alleen belangrijke berichten
  kunnen opnemen. Beëindiging contract met provider vòòr 1 juni 2024
- Kascontrole
- Storting restant gelden naar goed doel, voorstel ALS
- Opheffing bankrekening
- Uitschrijven KvK
- Wat te doen met emailadressen
- Eindverslag naar de leden
- Onderzoeken hoe lang “stukken” bewaard dienen te worden en door wie.

 

Het bestuur