dorpshuis

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Int-Act 16 april 2015 te Zoetermeer.

 

Aanwezig W. v/d Groen, J. de Zwijger, Hans Klaver, Daan v Teeseling, Gerard Wennen, Henny v Zanten.

(m.a.w alleen het bestuur van IntAct en de kascontrole cie waren aanwezig.)

1.Om 20.00 exact opende de voorzitter W. v/d Groen de vergadering en heette een ieder welkom en voorzag ons van koffie .

2.De notulen van de ALV van 15 augustus 2013 werd zonder op of aanmerkingen goed gekeurd.

3.Jaarverslag van de secretaris gaf geen aanleiding tot opmerkingen. (zie jaarverslag 2013-2015)

ingekomen berichten van overlijden en een mededeling van Arthur Gerstel die zich eventueel beschikbaar stelt voor een functie in het bestuur, waar het bestuur gaarne gebruik van zal maken zodra er een functie uitvalt. Op dit moment zijn er geen aftredende of door ziekte verhinderde bestuursleden en gaan we in de oude samenstelling door.

4.Verslag penningmeester gaf een toelichting op uitgereikte de financiële overzichten .

Het leden aantal is inmiddels gedaald naar 154. De penningmeester had zoals ook dit jaar weer een aanzienlijk aantal overzichten en toelichtingen geproduceerd wat bevestigde dat het een zeer complexe aangelegenheid is, wat weer mocht blijken uit een opmerking van de kascontrole cie.

5.De kascontrole cie. maakte een opmerking naar aanleiding van de begroting 2015 dat bij het te verwachte leden aantal (154) en de inkomsten/contributie van € 5,= p/j dat niet overeenkwam met het te ontvangen bedrag in 2014 n.l € 666,= .

7.De penningmeester kan op dat moment geen antwoord op deze vraag geven, omdat hij op dat moment niet over alle informatie beschikt, maar zal daar z.s.m op terugkomen via een mail (20-04-2015)met de volgende toelichting:

Dan volgt hier het antwoord op jouw vraag met betrekking tot het aantal leden: 

Zoals we gezien hebben bedraagt het aantal leden die hun contributie correct hebben afgedragen in 2014:  € 666,00 gedeeld door € 5,00 is  133.  

Helaas zijn er ook een aantal die hun contributie nog niet hebben betaald. Dat zijn er 21  Deze mensen staan wel nog steeds als lid ingeschreven!  

Totaal aantal leden zoals vermeld 133+21 = 154.  

Dan nog de kwestie facturen van de KvK. Ik heb in het jaar 2012 voor de laatste keer een factuur betaald van € 24,08. Daarna zijn er geen facturen meer ontvangen en zijn er dus ook geen bedragen naar de KvK overgeboekt.

 Dechargeren penningmeester is eveneens per e-mail gegaan.

Verzonden: vrijdag 24 april 2015 14:33

Aan: 'Hans Klaver sr.'

Onderwerp: RE: Dechargeren penningmeester

Hallo Hans,

Wij, Hennie van Zanten en Jan de Zwijger, hebben de boeken nagezien, betreffende kasboek, Balans en winst en verliesrekening.

Wij hebben hier geen misstanden kunnen aantreffen en verzoeken de penningmeester te dechargeren.

Getekend

Jan de Zwijger

Vz. kascommissie

8.Geen mutatie in het bestuur.

9.Reunie 2015 zelfde bedragen en tijd als in 2013 weer in Schaarsbergen Uitnodiging volgt t.z.t.

10.Sluiting ca 22.00 uur.

* Indien u de diverse financiële overzichten wilt inzien kunt u die aan vragen per mail bij de penningmeester.