dorpshuis

 

Notulen jaarvergadering vereniging INTACT ALV 2016 dd 26-04-2016

Aanwezig : Het bestuur bestaande uit Wim v/d Groen(Vz), Daan Teeseling(Penm), Hans Klaver (Secr.)

Afwezig met bericht Gerard Wennen

De kas controle commissie bestaande uit Jan de Zwijger (Vz) Hennie van Zanten

Leden: geen, wel 8 afzeggingen.

De vergadering werd om 19:30 uur geopend door voorzitter Wim v/d Groen hij heette alle aanwezigen welkom en maakte melding van afwezigheid van ons bestuurslid Gerard Wennen die t.g.v. ziekenhuis opnamen niet aanwezig kon zijn.

Secretaris: Notulen ALV 2015 werd zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

Secretaris: Jaarverslag 2015-2016 ..Maakt melding van het probleem dat niet alle verzonden mail via de website ook werkelijk ontvangen wordt door de geadresseerde. Mogelijk is er sprake van dat die mail als spam ervaren wordt. Om dit probleem top te lossen zal het mailing-programma aangepast moeten worden met een spam test mogelijkheid en eventueel van hosting-provider te wisselen.

Verslag penningmeester geeft toelichting op de diverse financiële overzichten en met name over onze enige activiteit, het organiseren van de jaarlijkse reünie.

Het aantal deelnemers blijft door de jaren heen stabiel en ligt gemiddeld rond de 45. De kosten liggen zo omstreeks € 980,=

Dit jaar 2016 is de reünie weer in : Wassenaar Camping Maaldrift en wel op zaterdagmiddag 26 november. De uitnodiging volgt tzt.

Begroting wordt met enige kleine aanpassingen goedgekeurd.

Een opmerking van de Kascontrole cie. met betrekking tot het aantal leden en de geboekte contributie in 2016 komt niet overeen. De penningmeester geeft daartoe een toelichting dat dit probleem veroorzaakt wordt door vooruit betaalde contributie door deleden. Die bedragen worden geboekt in het jaar waarin dat betaald is.

Contributie blijft ongewijzigd t.w. € 6.= per jaar

De eigen bijdrage voor de reünie 2016 wordt t.z.t vastgesteld gelijk met de officiële uitnodiging.

De penningmeester benadrukt nogmaals dat de bijdrage voor de reünie voor de reünie moet zijn voldaan . Contante betaling ten tijde van de reünie is niet mogelijk!!!!

De penningmeester wordt door de vergadering bij monde van de Voorzitter, decharge verleend, met dank voor het vele werk en de duidelijke overzichten. De kascontrole cie. bestaande uit Jan de Zwijger (Vz.) en Henny van Zanten (lid) zijn genegen om ook volgend jaar de kascontrole uit te voeren.

De voorzitter bedankt hen voor hun inzet en nauwkeurigheid en sluit de vergadering omstreeks 21:00 uur..