dorpshuis

Notulen Algemene Leden Vergadering 2 mei 2017

 

Aanwezig: het voltallig bestuur bestaande uit:
Wim van de Groen (voorzitter), Hans Klaver (secretaris) Daan van Teeseling (penningmeester), Gerard Wennen (bestuurslid).

Kascontrole cie.: Jan de Zwijger (Vzt), Henny van Zanten (Lid).

Verder geen leden geen, wel acht afmeldingen, t.w.: namenbekend bij secretariaat

1. Om ca.20:00 uur opende de voorzitter de vergadering en maakte melding van het overlijden van Ernst Koelemij op 21 januari 2017. Helaas was het overlijdensbericht met enige vertraging door hem ontvangen. (Oorzaak bekend bij secretaris).

2. Het verslag van de ALV 2016 werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Jaarverslag van de secretaris geen op- of aanmerkingen.

4. Verslag van penningmeester gaf weer de nodige opmerkingen over contributie die vooruit betaald is voor het volgende jaar en daardoor moeilijk te verwerken. De diverse overzichten zagen er weer perfect en duidelijk uit.

5. De kascontrole cie. kon zich in de uitleg vinden. De penningmeester werd ook gedechargeerd door de voltallige vergadering. Het bezit van de vereniging bedraagt momenteel € 1581.=. Voldoende voor de volgende reünie waarschijnlijk in Schaarsbergen

6. Pauze

7. Begroting en contributie; alles blijft bij het oude contributie: €5.=p/p en eigen bijdrage reünie 2017: €6.=, geen lid betalen de kostprijs (circa €20,= ). Er is op dit moment geen reden om de jaarlijkse contributie te verhogen, maar we zullen dit van jaar tot jaar bezien. Het ledenaantal (135) loopt iets terug en de vergadering is het er over eens dat het einde in zicht komt.

8. Mutatie bestuur. Binnen het bestuur heeft er een kleine wijziging plaatsgevonden.
Op eigen verzoek heeft de secretaris Hans een aantal secretariaatswerkzaamheden overgedragen aan Gerard Wennen. Gerard verzorgt vanaf heden de jaarverslagen en uitnodigingen van Intact. Hans blijft formeel secretaris en ook de verantwoordelijkheid voor de website blijft bij hem. Gerard is dus 2e secretaris.

9. De reünie 2017 zal hoogstwaarschijnlijk in oktober plaatsvinden in Schaarsbergen.
Zodra dit duidelijk is zullen we dit communiceren.

10. Rondvraag, geen vragen.

11. Sluiting omstreeks 21.30u