dorpshuis

    Notulen ALV INT-ACT op 6 juni 2018    

 • Gerard Wennen opent de vergadering en heet iedereen welkom, Bericht van verhindering is ontvangen van Wim van de Groen (ziek) en Rob de Wit heeft zich afgemeld.
 • Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.
 • Jaarverslag van de secretaris (Hans Klaver) wordt door hem voorgelezen.
 • Kasverslag, een en ander wordt door Daan van Teesseling toegelicht.
 • De kascommissie bestaande uit Jan de Zwijger en Hennie van Zanten is akkoord en de penningmeester wordt decharge verleend. De huidige kascommissie is dit tevens in 2019.
 • Pauze
 • Begroting 2018 wordt besproken en naar een discussie wordt het voorstel contributie omhoog naar € 7,50 en deelname aan de reünie € 12,50 leden en partners. Niet leden € 20,--.
 • Mutaties bestuur door het vertrek van Wim van der Groen en Hans Klaver. Mutaties zoals voorgesteld worden met algemene stemmen aangenomen. Bestuur nu: Gerard Wennen VZ, Daan van Teeseling PM, Jan Pottjewijd Sec en Jan Damen alg en websitebeheer.
 • Reünie op 3 november 2018 (wordt later 17 november) te Wassenaar. Aanvang 14.00 uur, einde 18.00 uur.
 • Jan Damen, we moeten wat met de AVG privacy wetgeving. Voorstel om alle leden een email te sturen met daarin de opmerking dat als men bezwaar heeft men van de lijst op de website verwijderd wordt. Tevens wordt hierbij ook een opmerking gemaakt over de foto’s van de reünie.
 • Gerard sluit de vergadering om 20.15 uur.